Opava 17. století

V roce 1613 obdržel opavské knížectví Karel Lichtenštejnský od císaře Matyáše.Karel Lichtenštejnský nebyl přijat protestanty žijícími v Opavě, ačkoliv vlivLichtenštejnů byl po bitvě u Bílé hory upevněn. Toto se ale změnilo během třicetileté války, kdy byla Opava několikrát dobyta Dány. Ke konci války byla Opava obléhaná i Švédy. Tyto těžké časy, kdy byla Opava zmítánaPokračovat ve čtení „Opava 17. století“

Advertisement

Opava 16. století

Velký vliv na situaci v Opavě mělo Lutherovo náboženské reformační hnutí, ke kterému se přidalo množství opavských obyvatel. Po roce 1540 se mnoho opavských měšťanů přidalo k reformaci. To mělo vliv na náboženské poměry, kdy od poloviny 16. století, až po začátek 17. století byla většina Opavanů protestantského vyznání. V roce 1522 byli z OpavyPokračovat ve čtení „Opava 16. století“

Privilegium císaře Rudolfa II.

Ze dne 24. listopadu 1579 pochází privilegium císaře Rudolfa II., kterým Opavanům polepšoval městský znak. Ten vypadal následovně: polcený štít, v pravém poli polovina stříbrné orlice na červeném poli, levé stříbrné pole je dále polceno s třemi obrácenými červenými krokvemi na pravé polovině. Znak začal být používán ihned po vydání privilegia, avšak nadále se používalPokračovat ve čtení „Privilegium císaře Rudolfa II.“

Opava 15. století

Ve druhé polovině 15. století byli Přemyslovci vystřídáni pány z Kunštátu.Opavským knížetem se stal Viktorin syn Jiřího Poděbradského, ten byl po otcově smrti nahrazen Matyášem Janem Korvínem. Ten byl po smrti svého otce nahrazen Jagellonci.15 Viktorín v roce 1476 propustil opavské předměšťany z robot. V průběhu středověku v Opavě stále více na důležitosti získávala městskáPokračovat ve čtení „Opava 15. století“

Opava ve 14. století

Opava 14. století je spojována s postavou Mikuláše II. Tomu bylo králem Janem uděleno Opavsko coby dědičné léno, spolu s Opavskem obdržel Mikuláš II. i titul kníže opavský. Mikuláš II. pak v roce 1318 potvrdil všem stavům knížectví opavského stejná práva a privilegia, jakých v té době bylo užíváno v markrabství moravském. V roce 1336Pokračovat ve čtení „Opava ve 14. století“

Opava 13. století

Ve 13. století se do Opavy přistěhovalo značné množství Židů a Němců, ačkoliOpava původně sloužila jako sídliště slovanského lidu. Již od roku 1238 jsou patrné písemné zmínky o měšťanech opavských, nesoucích německé příjmení. Po ustanovení opavských městských práv se Němci stali vedoucí vrstvou opavského patriciátu. Největší vliv pak měli obchodníci, kteří obchodovali převážně s vínem.Pokračovat ve čtení „Opava 13. století“

Píše se rok 1247 a Opava dostala právo na konání výročního trhu

V roce 1247 dostala Opava od markraběte Přemysla Otakara II. právo na konání výročního trhu, součástí tohoto práva je i osvobození od placení mýta a cla. Toto osvobození se týká všech kupců, kteří směřují na tento trh. Udělení práva konat trh souvisí se získáním prostředků na nápravu škod učiněných mongolským vpádem v roce 1241.

Píše se rok 1224 a bude se o něm hovořit jako o roce, kdy byla založena Opava – latinsky Opavia německy Troppau slezsky Uopava

První dochovaná písemná zmínka o Opavě jako o městě je v listině z roku 1224. Tato listina vydaná českým králem Přemyslem I. není ustanovující listinou, ale rozšiřuje a potvrzuje udělená městská práva. Měšťanům je přiznáno právo na nakládání s vlastním majetkem a nemovitostmi, jsou osvobození od mýta. Dále se v tomto opise uděluje městumílové právo,Pokračovat ve čtení „Píše se rok 1224 a bude se o něm hovořit jako o roce, kdy byla založena Opava – latinsky Opavia německy Troppau slezsky Uopava“

Před vznikem města

Podle archeologických nálezů byla oblast nynějšího města Opavy poprvé osídlena už během starší doby kamenné. Geograficky bylo toto území výhodné pro své obyvatele hlavně díky úrodné půdě nacházející se po obou březích řeky Opavy. Před vznikem Opavska coby knížectví náležela geografická oblast později známá jako Opavsko (po roce 1220 provincia Opauiensis, terra Opaviensis nebo Opavie),Pokračovat ve čtení „Před vznikem města“